”Kritik av invandringskritiken” – Behrang Kianzad svarar och klargör:

Nedan svar på lite frågor och funderingar, även till Arnstberg (som skrivit på sin hemsida):

Återvändande svenskar utgör 20% av invandringen, framgår här:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Var-femte-invandrare-ar-svensk-medborgare/

”Återinvandrarnas tid utomlands varierade med med­borgar­skapet. Av de som invandrade till Sverige under 2011 hade 21 723 personer någon gång tidigare bott i landet. Åtta av tio åter­invand­rade var svenska med­borgare. Svenska medborgare som återvände till Sverige hade i genom­snitt varit bosatta utomlands i drygt fyra år och åter­vände främst från Norge, Storbritannien och USA. Nästan fyra av tio av de åter­vändande svenska med­borgarna invand­rade från de nordiska länderna.”

Det pågår ingen massinvandring, eftersom antal beviljade uppehållstillstånd till just flyktingar inte överstiger 18 000 per år när man slår ut det över perioden 1980-2013. Det finns självfallet toppar, vi upplever en just nu. Det beror på situationen i omvärlden, och även Migrationsverkets prognos pekar på att den kommer att i efterhand sjunka till tidigare nivåer. Man ska även skilja på antal asylsökande och antal som beviljas och kostnader på kort och lång sikt.

Även Svenska Dagbladet har undersökt och kommit fram till samma slutsats:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gront-ljus-till-ullenhag-om-invandringsmyt_6739593.svd

Nedan en någorlunda heltäckande studie som inbegriper även Sverige, gjord av Harvard Business School. Den är unik i den mening att den är en översikt över forskningsläget och alla senaste empiriska studier, inklusive Ekberg:

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-013_15702a45-fbc3-44d7-be52-477123ee58d0.pdf

Den tar som sagt upp Jan Ekberg som flitigt hänvisas till, men värt att minnas är att Ekberg själv har medgivit att hans studie inte tagit med alla vinster utanför de offentliga finanserna, inte heller återvandringen till ursprungsländer och vi ser också att sysselsättningsgraden för utrikesfödda nu är mycket högre (63,4% enligt AKU2014) än 2006 som Ekberg räknade med, se nedan:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/374972/

Belastas kriminalvården extremt negativt eftersom ”invandringen” påstås helt naturligt föra med sig större kriminalitet?

Faktum är att majoriteten av alla brott begås av etnisk svenska medborgare och inte utländska dito. Proportionellt sätt, så är det en skillnad på ca 3% mellan grupperna i brottslighet, dvs ca 96% mot ca 93%. De vanligaste svenska namnen i straffdomar, och lite mer fakta om kriminalstatistik finns här:

http://research.nu/privat/fangelse/

Den överrepresentation som förekommer i vissa fall har även grunder i diskriminering i rättsväsendet, bekräftad i en statlig utredning och senast igen av Kardell:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450990/FULLTEXT01.pdf

Dessutom försvinner alla skillnader mellan utländsk/svensk bakgrund när vi justerar för social dito, se här:

http://bjc.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/18/bjc.azt005.full?keytype=ref&ijkey=nYIMmx6VcFhLob4

Ska försvarets kostnader fördelas på ”invandringens” del av ekonomin? Ska infrastrukturens kostnader, alltså hur och om vi ska bygga järnvägar, räknas dit också? Hur är det med klimat- och biopåverkan förresten?

Ja…man kan ju dividera ad infinitum om man så vill och sila mygg och svälja kameler.

Eller så läser man fakta och statistik och bildar sig själv en grundad mening.

Behrang Kianzad

One response to “”Kritik av invandringskritiken” – Behrang Kianzad svarar och klargör:

  1. Pingback: En kommentar till Behrang Kianzads inlägg hos Motargument | Per Johansson